Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

Szkoła Wierna Dziedzictwu

SPRAWOZDANIE

 

z podjętych działań w ramach ubiegania się o

 

CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

w roku szkolnym 2018/2019

 

http://wasniewo.pl/System/Download/File/6117/

 

 

 

 

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie - Grabowie  ubiega się o Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu.

Koordynatorami działań są nauczyciele: Wiesław Kacner, Aneta Gałęziewska, Przemysław Dudek.  Działania prowadzone są w oparciu o przygotowany plan działań, który znajduje się poniżej.

Całą społeczność szkolną, mieszkańców obwodu szkoły i okolic zapraszamy do działań. Mają one służyć:

1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.
6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

 

Plan działań rok szkolny 2018 / 2019

L.p

Zadania

Okres realizacji

Wykonawcy/Osoby odpowiedzialne

Partnerzy

1

Realizacja projektu „Rowerem wokół zabytków Poboża dla Niepodległej“,

Rok szkolny

Uczniowie,

dyrektor

Parafie w Grzebsku i Janowcu Kościelnym

2

Kontynuacja udziału w programie „Katyń … Ocalić od zapomnienia”. Posadzenie dębu pamięci.

X 2018

Uczniowie, mieszkańcy Szczepkowa-Borowego

Stowarzyszenie Rodzina  Katyńska w Olsztynie, Parafia, Jednostka Wojskowa 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Urząd Gminy

3

Uczestnictwo w ramach projektuAktywny Obywatel – lokalny Obywatel” Lokalnej Grupy DziałaniaBrama Mazurskiej Krainy”.

Inscenizacja „Żywej flagi”.

XI 2018

Uczniowie klas VII-VIII

Uczennice z Młodzieżowej Rady Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy

4

Narodowe Czytanie

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

08 IX 2018

 

 

Nauczyciel języka polskiego

Prezydent RP

5

"Promieniowanie Ojcostwa" - Dzień Papieski

 

26 X 2018

 

 

Nauczyciel religii

Parafia Grzebsk

6

Realizacja projektu „Szkoły Dawnego Pogranicza”

Rok szkolny

 

 

Uczniowie, dyrektor

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany- Żardawy „Pod Gajem”.

7

Gromadzenie  pamiątek i przedmiotów codziennego użytku „Moja mała Ojczyzna – Poboże”

 

Rok szkolny

 

Mieszkańcy terenu Poboża

 

8

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości :

- akademia

- obiady Marszałka Józefa Piłsudskiego

- pieśni patriotyczne

- odwiedziny starszych mieszkańców gminy

- odsłonięcie „Kamienia Niepodległości”

- wystawy, gazetki
- Udział w mszy świętej „Za Ojczyznę

11-15  XI 2018

Społeczność szkolna, Rodzice, Poczet sztandarowy

Rodzice, starsi mieszkańcy Gminy, Parafia

 

9

Udział w Powiatowym Konkursie Pieśni

i Piosenki Patriotycznej

27 X 2018

Nauczyciel muzyki

Władze samorządowe powiatu

10

Ogólnopolskie śpiewanie hymnu „Rekord dla Niepodległej“

 

09 XI 2018

Wszyscy uczniowie i dzieci przedszkolne

Biuro programu „Niepodległa do Hymnu”

11

Zorganizowanie wystawy „Żołnierze wyklęci –niezłomni”

 

01 III 2019

Uczniowie klasy VIII

 

12

Szanujemy i kultywujemy polskie tradycje:

- Zorganizowanie Szkolnego  Przeglądu Kolęd

i Pastorałek

- Szkolna Wigilia

- Dzień Babci i Dziadka

-

XII, I

Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Dziadkowie

Parafia , Samorządowy Ośrodek Kultury

13

Wycieczka do Mławy :

- Muzeum Juszkiewiczów

- Muzeum Ziemii Zawkrzeńskiej

- miejsce bitwy pod Mławą

 

V 2019

Uczniowie

Nauczyciel historii

 

14

Wycieczka  do miejsc pamięci :

Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Palmiry

V 2019

Uczniowie klas IV-VIII,

Nauczyciele

 

15

- Wykonanie tablicy upamiętniającej ukrywanie powstańców styczniowych w miejscu zwanym „Uchodziste”

 

- Podjęcie starań o wykonanie prac archeologicznych w prawdopodobnym miejscu pochówku  3 powstańców styczniowych

 

IV2019

 

 

 

 

III-VI 2019

Nauczyciele : B.Jóźwiak, W.Kacner, A.Gałęziewska, P.Dudek

 

Dyrektor

Rodzice

Rada Rodziców, Mieszkańcy Kownatek Falęcino

 

Jan Domański – pasjonat historii

16

Udział w „Biegach Ulicznych im. Józefa Piłsudskiego” w Janowie

V 2019

Uczniowie klas IV-VIII.

Nauczyciele w-f

Urząd Gminy w Janowie

17

Patron naszej szkoły Zawisza Czarny:

- konkurs o patronie

 

VI 2019

Nauczyciel historii

 

18

Udział w organizacji i uczestnictwo w

XIX Seminarium Historycznym" Rodowód - Tożsamość - Tradycje Gminy Janowiec Kościelny"

 

VI 2019

Nauczyciel historii,

Uczniowie starszych klas

Urząd Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury

 

 

Niniejszy plan powstał na podstawie:

 

Regulaminu przyznawania szkole/placówce Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu http://old.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=154

tworzenie stron webon.pl